Enchanting Kathmandu
$300/ INR 14499pp

Enchanting Kathmandu


  • Kathmandu - Bhaktapur- Nagarkot

Duration - 4 Days
View Details
Kathmandu Pokhara Chitwan Tour
$500/INR 25300pp

Kathmandu Pokhara Chitwan Tour


  • Kathmandu- Pokhara- Chitwan- Kathmandu

Duration - 7 Days
View Details
Kathmandu Pokhara Nagarkot tour
$400/INR 19999pp

Kathmandu Pokhara Nagarkot tour


  • Kathmandu- Pokhara- Bhaktapur - Nagarkot- Kathmandu

Duration - 6 Days
View Details
Muktinath and Pashupatinath Ex Gorakhpur
$849/INR 47500pp

Muktinath and Pashupatinath Ex Gorakhpur


  • Gorakhpur-Pokhra-Muktinath-Kathmandu-sonauli

Duration - 7 Days
View Details
Muktinath Darshan Ex Kathmandu
$799/INR 44999pp

Muktinath Darshan Ex Kathmandu


  • Kathmandu- Pokhara- Muktinath-Pokhara- Bhaktapur - Nagarkot- Kathmandu

Duration - 7 Days
View Details
Ultimate Nepal Tour Ex Gorakhpur
$650/INR 34000pp

Ultimate Nepal Tour Ex Gorakhpur


  • Gorakhpur- Pokhara -Kathmandu -Chitwan- Gorakhpur

Duration - 7 Days
View Details